Aşkın Kanunu

askin-kanunuAşkın Kanunu Olurmu Diye Sormayın!! Oluyormuş\r\nI- Umumi Hükümler \r\n Madde 1- Herkes aşık olabilir.\r\n Madde 2- Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.\r\n Madde 3- İyiyi kötüyü ayıramayan kimse aşık olamaz. \r\n Madde 4- Aşık sevgilisini kendini sevmeye zorlayamaz.\r\n Madde 5- Aşık olduğunu iddia eden kimse bunu ispata mecburdur. \r\n Madde 6- Aşkın karşılıklı olması şart değildir. \r\n\r\nII- İlan-ı Aşk\r\n Madde 7- İlan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade beyanıdır. Bu ilan bir şekli mahsusa tabi değildir.\r\n Madde 8- İlan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna ‘Aşk Mektubu’ denir.\r\n Madde 9- İmzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez. Meğer ki muhtevasi yazarının hüviyetini sevgiliye haber vere.\r\n Madde 10- Aşk ilan-ı sarih (belirgin) olabileceği gibi zimni de olabilir.\r\n Madde 11- Aşk mektubunun yırtılarak mursile (gönderene) iadesi sarih bir red veya yeni bir icaba davet mahiyetindedir.\r\n Madde 12- Sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir.\r\n\r\nIII- Aşk Birliği\r\n Madde 13- Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle ‘aşk akdi’ doğar.\r\n Madde 14- Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle her çareye başvurabilir.\r\n Madde 15- Bu maddelerin uygulanmasında A.K’nin 2.madesi kiyasen tatbik edilir. \r\n\r\nIV- Birliğin Sona Ermesi\r\n Madde 16- Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse kusursuz taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir.\r\n Madde 17- Aşıklardan birinin ölümü, ihaneti, yeni bir aşk birliği kurması gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih olur.\r\n Madde 18- Taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği feshedebilirler.\r\n Madde 19- Bir masuk aynı zamanda bir kaç aşığı idare ediyorsa ‘hüsnüniyet’ iddiasında bulunamaz.\r\n\r\nV- Sona Ermenin Neticeleri\r\n Madde 20- Birlik taraflardan birinin ölümü ile sona erirse, diğer taraf sevmekte devam edebilir. \r\n Madde 21- Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete göre dilediği müeyyideyi tatbik etmekte serbesttir. \r\n Madde 22- Bu kanunda, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde örf ve adet, o dahi yoksa, Askın Kanunu’nun umumi hükümleri tatbik olunur.\r\n